Tajemný Babylon mátě smilstva

by Tony Alamo

Apoštol Jan uvedl: „I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků [Božího hněvu, který má být brzy vylit na zem.1], a mluvil se mnou, řka ke mně: Poď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých [výraz „vodách mnohých“ je symbolický a znamená mnohé národy; bude mít vliv na všechny lidi na světě], s kterouž smilnili králové země [To symbolicky znamená, že přijali její falešná učení. Dopustili se každé ohavnosti (špinavého hříchu) na zemi a jsou zodpovědní za všechny války a vraždy včetně vražd KRISTA, proroků a svatých.]“ (Zjevení 17:1-2).

Prorok Daniel spatřil ve vidění toto monstrum. Viděl, že je tato šelma, tato světová vláda „strašlivá a hrozná a velmi silná, mající zuby železné veliké, kteráž zžírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala; a ta byla rozdílná ode všech šelm [království], kteréž byly před ní, a měla rohů deset“ (Daniel 7:7). Nic podobného se této vládě po celém světě nikdy předtím neudálo.

Někteří lidé v tajemném Babylónu (Vatikánu, římskokatolické církvi) opravdu milují PÁNA. Těmi jsou nezasvěcení podřízení. Nicméně, hierarchie je sama o sobě špatná a zlá a nemá obdoby! Říkají, že zlo, kterého se dopustili v minulosti, je minulostí, ale tajně, až do těchto dní, vraždí mnohem více lidé než kdykoli předtím. Říkají, že jsou proti potratům, homosexualitě a pornografii, ale protože jsou světovou vládou, ovládají světovou vládu a stojí za veškerým zlem na zemi.2 Proto BŮH říká všem nevinným věřícím laikům: „VYJDĚTE Z NÍ [nevěstky], LIDE MŮJ, abyste neobcovali hříchům jejích, a abyste nepřijali z jejích ran [BOŽÍ hněv]“ (Zjevení 18:4).3 „A zpili se vínem smilství jejího [všechny hříchy. Ona, nevěstka, je politicky a falešně náboženská] obyvatelé země [celé země]“ (Zjevení 17:2).

Zjevení 17:9 říká: „Tentoť pak jest smysl, a máť moudrost: Sedm hlav jest sedm hor, na kterýchž ta žena [Vatikán, falešný prorok, nevěstka veliká] sedí.“ Pokud pošlete cestovní kanceláři e-mail nebo jim zavoláte a požádáte o lístek do města sedmi pahorků, prodají vám lístek do Říma v Itálii!

Apoštolu Janovi byl zjeven „jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav sedm [sedm pahorků Říma] a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun [prohlašujících tohoto draka za satanského vládce (šelmu) sedmi světových kontinentů]. Jehož ocas strhl třetinu hvězd [obraz neposlušných zlých andělů. Zjevení 1:20 nám říká, že hvězdy jsou andělé] s nebe, a svrhl je na zem“ (Zjevení 12:3-4).4

BŮH nenazývá Řím Babylónem, ale říká: „Tajemství, Babylon veliký.“5 Žádná jiná falešná církevní sekta nebyla nikdy identifikována BOŽÍM SLOVEM tak jasně jako tato (Vatikán) zmíněná ve Zjevení 17:3-9: A tak anděl odnesl Jana „na poušť v DUCHU [BOŽÍM] a viděl jsem [já Jan] ženu sedící na šelmě brunátné [falešný římský prorok a politická sekta seděli na šarlatové barvě sekty kardinálů, brunátná šelma je světová vláda v čele s Vatikánem], plné jmen rouhání, mající sedm hlav [sedm pahorků Říma] a deset rohů [deset evropských národů, které se k ní na krátký čas připojí a potom ji spálí ohněm (Zjevení 17:16)].

„[A zde jsou barvy sekty.] Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami [zatímco její následovníci žijí v chudobě a špíně], mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností [což jsou ty úplně nejhorší hříchy] a nečistoty smilstva svého. A na čele jejím napsané jméno: TAJEMSTVÍ, BABYLON VELIKÝ, MÁTĚ SMILSTVA A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.

„A viděl jsem [já Jan] ženu tu opilou krví svatých, a krví mučedlníků JEŽÍŠOVÝCH, a viděv ji, divil jsem se udivením velikým. [Klam ďábla je tak veliký, že dokonce i apoštola Jana zachvátil údiv při vidění ďáblovy sekty s její okázalostí, obřady, hudbou, přepychovými rouchy, zlatem, perlami, bohatstvím atd.] I řekl mi anděl: Co se divíš? Já tobě povím tajemství té ženy [falešných proroků], i šelmy, kteráž ji nese [to je světová vláda, která zachovává její nařízení. Její moc pochází od velkého ryšavého draka, ďábla (Zjevení 13:4)], mající hlav sedm [sedm pahorků Říma] a rohů deset [deset evropských národů].

„Šelma [oživená], kteroužs viděl, byla [kdysi, když byl Řím světovým impériem], a není [Řím padl], a máť [být oživena] vystoupiti  z bezedné propasti, a na věčné zatracení jíti [Řím, z moci ducha satana, ďábla, znovu povstane ve světovou vládu přestrojenou za církev a daleko přesáhne cokoliv, co by kdo měl ve svých představách za hříšné6]. I diviti se budou bydlitelé země [Satan je veliký podvodník.7 Byť jen na chvíli, oklamal i velikého apoštola Jana. Všechen klam zmizí, když poznáte v kralickém překladu Bible KRISTA, KTERÝ JE BOŽÍM SLOVEM.8 Diví se], (ti, kterýchž jména nejsou napsána v knize života od ustanovení světa), vidouce šelmu, kteráž byla, a není, a však jest.

„Tentoť pak jest [opět] smysl, a máť moudrost:  Sedm hlav jest sedm hor, na kterýchž ta žena sedí.“ Drak (Satan, ďábel) jí dal tento trůn a (satanskou) moc, aby oklamala celý svět (Zjevení 13:2, 4). Všechno se to děje právě teď! Čiňte pokání ze svých hříchů. Potom, co nejprve odříkáte tuto modlitbu, získáte prvotní spasení:

Prayer

Můj Pane a můj Bože, smiluj se nad mou duší, nade mnou hříšníkem.1 Věřím, že JEŽÍŠ KRISTUS je SYN živého BOHA.2 Věřím, že zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech mých dřívějších hříchů.3 Věřím, že BŮH vzkřísil JEŽÍŠE z mrtvých mocí DUCHA SVATÉHO,4 a že sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto modlitbu.5 Otevírám bránu svého srdce a zvu TĚ do svého srdce, PANE JEŽÍŠI.6 Smyj všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví, kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.7 TY mě neodmítneš, PANE JEŽÍŠI; TY mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou duši. Vím to, protože TVÉ SLOVO, Bible, to říká.8 TVÉ SLOVO říká, že TY neodmítneš nikoho, tedy ani mne.9 Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že jsem spasen.10 Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI, že jsi spasil mou duši, a svůj vděk prokážu tím, že uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.11

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, úplné ponoření do vody ve jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.12 Potom studujte Bibli Kralickou a pro svůj prospěch a prospěch druhých dělejte, co říká.13

PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se stát distributorem biblických tiskovin Pastora Tonyho Alama. Tiskoviny vám zašleme zdarma. Chcete-li získat více informací, zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail. Podělte se o tuto zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrádejte BOHA o JEHO desátky a dary. BŮH řekl: „Loupitiliž má člověk BOHA, že vy loupíte MNE? (Okrade člověk Boha, vy jste MNE oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že MNE loupíte, vy pokolení všecko [a celý tento svět]. Sneste všecky desátky [„desátek“ je 10% vašeho hrubého příjmu] do obilnice, aby byla potrava [duchovní pokrm] v domě MÉM [spasené duše], a zkuste MNE nyní v tom, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).


Czech Alamo Literature

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama.
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.
Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:

© Copyright červenec 2011 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno červenec 2011
CZECH—VOLUME 12400—MYSTERY BABLYON—THE MOTHER OF HARLOTS


Poznámky:

1. Zj. 15:1, 5-8, 16:1-4, 8-12, 17-21 return

2. Zj. 12:9, 13:1-8, 11-18, 17:1-6, 18, 18:3, 23-24 return

3. Jer. 51:44-45, Zj. 16:10-11, 18:5-24 return

4. 2 Pet. 2:4, Judův 6, Zj. 12:7-9 return

5. Zj. 17:5 return

6. Zj. 13:3 return

7. Gen. 3:1-6, Mat. 24:11-12, 24, Jan 8:44, 2 Kor. 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 2 Tim. 3:13, 1 Janův 4:1, 2 Janův 7, Zj. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-15, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8 return

8. Žalm 119:105, Přís. 6:23, Jan 1:1-3, 10-14, 1 Janův 1:1-3, 5:7, 20, Zj. 19:11-16 return


Prayer footnotes:

1. Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 return

2. Mat. 26:63-64, 27:54, Lukáš 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4  return

3. Skutky 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Janův 1:7, Zj. 5:9  return

4. Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marek 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Skutky 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Lukáš 22:69, Skutky 2:25-36, Žid. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Janův 1:7, Zj. 1:5, 7:14 return

8. Mat. 26:28, Skutky 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14  return

9. Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 return

10. Žid. 11:6   return

11. Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 return

12. Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Skutky 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jakubův 1:22-25, Zj. 3:18 return