TOUHA NĚKAM PATŘIT

by Tony Alamo

JEŽÍŠ pověděl SVÝM učedníkům, aby se zdržovali v Jeruzalémě, dokud nezískají příslib OTCE, který zní: „Ale přijmete moc [což znamená autoritu] DUCHA SVATÉHO, přicházejícího na vás, a budete MI svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země“ (Skutky 1:8).

„A když přišel den letnic, byli všickni [sto dvacet lidí včetně jedenácti učedníků bez Jidáše Iškariotského a také Marie, JEŽÍŠOVY matky] jednomyslně spolu“ (Skutky 2:1).

BŮH dává těm z nás, kteří dodržujeme JEHO přikázání, křest DUCHEM SVATÝM (Skutky 5:32). Dělá to, abychom získali JEHO DUCHOVNÍ moc a mohli MU sloužit. To znamená, že dokážeme sloužit evangeliem, trpět pronásledování a ztrátu, odvrátit se od pokušení, uprchnout před zjevením zla, bez ustání se modlit, kázat, vyučovat, svědčit a nechat se vést DUCHEM SVATÝM.1

„I stal se rychle zvuk s nebe, jako valícího se větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich. I naplněni jsou všickni DUCHEM SVATÝM, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten DUCH dával jim vymlouvati. Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest. A když se stal ten hlas, sešlo se množství, a užasli se, že je slyšel jeden každý, ani mluví přirozeným jazykem jeho. I děsili se všickni, a divili, řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?“ (Skutky 2:2-7).

Ano, všichni to byli Galilejští, kteří toužili někam patřit a být součástí něčeho, do čeho by mohli investovat své životy. Nejsmysluplnější věc, kterou si kdy dokázali představit, bylo patřit do BOŽÍ rodiny, kde každý chodí ve stejném DUCHU, má stejný záměr jako jedno tělo s různými funkcemi, a má stejnou víru (2. kapitola listu Efezským).2 Bez JEŽÍŠE náležejí všichni lidé světa Satanu. Lidé patří buď BOHU, nebo náležejí ďáblu.3 Pokud nepatříte KRISTU, náležíte ďáblu. „Kdož není se MNOU, proti MNĚ jest; a kdo neshromažďuje se MNOU, rozptylujeť do ciziny“ (Matouš 12:30).

Lidé ďábla si užívají účasti na mnohých rozptýleních Satana jako sport, textování, facebook, počítače, TV, rádio, sekty, náboženství, vzdělání, věda, atd. Satanův strašný seznam je nekonečný. Nicméně, mnoho tisíců lidí vidělo BOHA v JEŽÍŠI na zemi, BOHA v JEŽÍŠI kráčejícího po prašných cestách tohoto světa, BOHA v těle JEŽÍŠE (Jan 1:1, 14) konajícího tisíce, možná milióny zázraků.4 Žádný člověk nemůže fakticky říct, že JEŽÍŠE nikdo nikdy neviděl. Více než pět set lidí vidělo JEŽÍŠE vystoupat do nebe v oblacích (Skutky 1:7-11, 1 Korintským 15:3-8).

Potom, co viděli všechny JEŽÍŠOVY zázraky, tak se jen sto dvacet jedinců rozhodlo, že chtějí patřit BOHU v JEŽÍŠI a pobývali v horní místnosti domu, kde se jednomyslně modlili v den letnic (Skutky 2:1-4). Všichni ostatní se rozhodli, že budou náležet světským věcem tohoto přítomného světa. Ale těch sto dvacet bylo naplněno DUCHEM SVATÝM! Toužili po tom, aby byli spojeni k něčemu věčnému, ne pouze dočasnému.

Existuje ďáblova jednosvětová vláda, kterou dnes vidíte,5 a existuje BOŽÍ JEDINÁ UNIVERZÁLNÍ VLÁDA — ne katolická — ale zrozená z DUCHA SVATÉHO, kde BŮH v JEŽÍŠI je „KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ“! Lidé by si měli zvolit to, že chtějí patřit do BOŽÍHO království, protože pokud si zvolíte něco jiného, budete navěky trpět tou nejnesnesitelnější bolestí.6 BŮH však nenutí ani vás ani nikoho jiného, abyste cokoli udělali. Nicméně se jedná o nabídku, kterou byste neměli odmítnout.

Když začalo sto dvacet lidí mluvit úžasná BOŽÍ slova v různých jazycích, ostatní lidé si mysleli, že jsou opilí: „A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého, a promluvil k nim: Muži Židé, a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých.“ Pověděl jim, že těch sto dvacet lidí není opilých, jak se domnívali, protože bylo teprve devět hodin ráno (Skutky 2:14-15).

Touto událostí se naplnilo proroctví řečené ústy proroka Jóela (Jóel 2:28-31). „A stane se v POSLEDNÍCH DNECH“ (Skutky 2:17).

Petr nikdy nebyl katolíkem ani papežem, ale byl apoštolem a židovským učedníkem JEŽÍŠE, BOŽÍHO SLOVA.7

Petr řekl před dvěma tisíci lety, že se jedná o POSLEDNÍ DNY. „A stane se v POSLEDNÍCH DNECH, praví BŮH, sešlu SVÉHO DUCHA na všechny lidi“ (Skutky 2:17). To je důvod, proč každý zakouší od BOHA různé věci. Každý ví, že je konec věků.

Děti i dospělí touží po tom patřit k davu. Mám za to, že je to důvod, proč zemřel tak velký dav lidí při potopě.8 Půjdou děti do pekla? Ony všichni šly! A půjdou i dnes.

Slyšel jsem zprávy, které mluvily o tom, že devadesát procent dětí dnes sleduje pornografii, která zkazí i ty nejsilnější duše. Více než toto množství dospělých ji sledovalo nebo jsou na ní stále závislí! Pornografie je dnes dějištěm toho, kde se shromažďuje velký dav. Toužíte po tom, abyste patřili k velkému davu? Tak tady to máte! Ale vězte: platí se za to veliká cena, kterou je věčnost strávená v nesnesitelném utrpení, které v hořícím jezeře nikdy neskončí.9

Pornografie vede k zvrácenostem všeho druhu: cizoložství, smilstvu, homosexualitě, lesbismu, bestialitě a všem ostatním druhům zvráceností, které nepraktikují ani zvířata! Pornografie vede k rozvodu. Rozvod je, ve většině případů, hřích — mimo případ smilstva (Matouš 5:32, 19:9, Marek 10:2-9).

Pornografie je chlípnost, zlá tělesná žádost,10 a jediná cesta z ní ven je uvedena v Bibli kralické, v Žalmu 119 Beth od 9. po 11. verš: „Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé SLOVA TVÉHO. Celým srdcem svým hledám TEBE, nedopouštějž mi blouditi od přikázaní TVÝCH. V srdci svém skládám ŘEČ TVOU, abych nehřešil proti TOBĚ.“ To je způsob, jak porazit ďábla a každý hřích, který na vás útočí ve dne v noci. Naplňte svou mysl BOŽÍMI SLOVY.11

Existuje jen jedna cesta ven ze slabosti, hříchu, tak pozorně poslouchejte. Můžeme být ospravedlněni a může nám být odpuštěno díky víře v JEŽÍŠE, BOŽÍ SLOVO.12 Apoštol Pavel řekl, že on a ostatní věřící mají raději pokoj než BOŽÍ hněv: „Pokoj máme s BOHEM skrze PÁNA našeho JEZUKRISTA. Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této [moci], kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy BOŽÍ. A ne jen nadějí, ale také chlubíme se ssouženími, vědouce, že ssoužení trpělivost působí, a trpělivost zkušení, zkušení pak naději. A nadějeť nezahanbuje; nebo láska BOŽÍ rozlita jest v srdcích našich skrze DUCHA SVATÉHO, kterýž dán jest nám. KRISTUS zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné umřel. Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl. Dokazujeť pak BŮH lásky SVÉ k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, KRISTUS umřel za nás. Čím tedy více nyní ospravedlněni jsouce krví JEHO, spaseni budeme skrze NĚHO od hněvu.

Poněvadž byvše nepřátelé, smířeni jsme s BOHEM skrze smrt SYNA JEHO, nadtoť smířeni jsouce, spaseni budeme skrze život JEHO [žijící v nás]. A ne jen to, ale chlubíme se i BOHEM, skrze PÁNA našeho JEZUKRISTA, skrze něhož nyní smíření jsme došli.

A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili. (Nebo až do zákona hřích byl na světě: ale hřích se nepočítá, když zákona není [nyní máme zákon13]. Kralovala pak smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figůra TOHO budoucího.

Ale ne jako hřích, tak i dar z milosti. Nebo poněvadž onoho jednoho pádem mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost [moc] BOŽÍ a dar z milosti [moc] toho jednoho člověka JEZUKRISTA na mnohé rozlit jest. Aniž jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak i dar z milosti. Nebo vina z jednoho pádu ku potupení, ale dar z milosti z mnohých hříchů k ospravedlnění. Nebo poněvadž pro ten pád jeden smrt kralovala pro toho jednoho, mnohemť více, kteříž rozhojněnou milost [moc] a dar spravedlnosti přijímají, v životě kralovati budou skrze toho jediného JEZUKRISTA.) A tak tedy, jakž skrze pád jeden na všecky lidi přišla vina ku potupení, tak i skrze jediné ospravedlnění na všecky lidi přišel dar z milosti k ospravedlnění života. Nebo jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni budou mnozí. Navíc zákon pak k tomu přistoupil, aby se rozhojnil hřích, a kdež se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost [moc]. Aby jakož kraloval hřích k smrti, tak aby i milost [moc] kralovala skrze spravedlnost k životu věčnému, skrze JEZUKRISTA PÁNA našeho“ (Římanům 5:1-21).

Vy můžete být chybějící článek, tím, kdo by rád patřil k TĚLU KRISTOVU, které před vámi ďábel ukryl, takže jste si neuvědomovali, po čem po celou dobu toužíte! Začněte k němu patřit tím, že odříkáte tuto modlitbu:

Prayer

Můj Pane a můj Bože, smiluj se nad mou duší, nade mnou hříšníkem.1 Věřím, že JEŽÍŠ KRISTUS je SYN živého BOHA.2 Věřím, že zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech mých dřívějších hříchů.3 Věřím, že BŮH vzkřísil JEŽÍŠE z mrtvých mocí DUCHA SVATÉHO,4 a že sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto modlitbu.5 Otevírám bránu svého srdce a zvu TĚ do svého srdce, PANE JEŽÍŠI.6 Smyj všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví, kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.7 TY mě neodmítneš, PANE JEŽÍŠI; TY mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou duši. Vím to, protože TVÉ SLOVO, Bible, to říká.8 TVÉ SLOVO říká, že TY neodmítneš nikoho, tedy ani mne.9 Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že jsem spasen.10 Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI, že jsi spasil mou duši, a svůj vděk prokážu tím, že uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.11

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, úplné ponoření do vody ve jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.12 Potom studujte Bibli Kralickou a pro svůj prospěch a prospěch druhých dělejte, co říká.13

PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se stát distributorem biblických tiskovin Pastora Tonyho Alama. Tiskoviny vám zašleme zdarma. Chcete-li získat více informací, zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail. Podělte se o tuto zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrádejte BOHA o JEHO desátky a dary. BŮH řekl: „Loupitiliž má člověk BOHA, že vy loupíte MNE? (Okrade člověk Boha, vy jste MNE oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že MNE loupíte, vy pokolení všecko [a celý tento svět]. Sneste všecky desátky [„desátek“ je 10% vašeho hrubého příjmu] do obilnice, aby byla potrava [duchovní pokrm] v domě MÉM [spasené duše], a zkuste MNE nyní v tom, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).


Czech Alamo Literature

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama.
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.
Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:

© Copyright leden 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno leden 2015
CZECH—VOLUME 20700—LONGING TO BELONG


Poznámky:

1. Iz. 28:1112, Ezech. 11:19-20, Jóel 2:28-29, Mat. 3:11, Lukáš 12:11-12, Jan 14:15-21, 23, 26-27, 16:7, 13-14, Skutky 1:8, 2:4-6, 16-18, 38-39, 4:31, 8:14-17, 9:31, 10:43-47, 19:1-6, Řím. 8:1-17, 26-27, 1 Kor. 2:13, 14:21, Gal. 5:16-25, Ef. 3:14-19, Filip. 4:13, 1 Tes. 1:6, 1 Janův 2:27 return

2. Řím. 12:4-8, 1 Kor. 10:16-17, 12:4-31, Ef. 4:4-16 return

3. Ámos 3:3, Mat. 6:24, Lukáš 11:34-36, 2 Kor. 6:14-18, Titus 2:11-14, Zj. 3:13-22 return

4. 4 Mat. 4:23-25, 9:1-8, 18-35, 12:9-15, 14:14-36, Marek 4:35-41, 8:19-26, Lukáš 6:17-19, 7:11-16, 8:22-56, Jan 2:1-11, 23, 3:1-2, 6:1-2, 5-26, 11:32-45, 21:24-25, Skutky 2:22 return

5. Dan. 2:40-43, 7:7-25, 8:8-12, 16-26, Zj. 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-9, 18:1-8 return

6. Žalm 9:17, Přís. 9:13-18, Iz. 33:14, Mat. 3:12, 7:13, 19, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 16:24-27, 22:1-14, kap. 25, Marek 9:42-48, Lukáš 16:19-31, Jan 5:28-29, 2 Tes. 1:7-9, 2 Pet. 2:1-9, Zj. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8 return

7. Jan 1:1, 14, 1 Janův 1:1-3, Zj. 19:11-13 return

8. Gen. 6:5-22, kap. 7 return

9. Přís. 9:13-18, 27:20, Iz. 33:14, 66:24, Mat. 7:13-14, 8:28-29, 13:40-42, 49-50, 25:46, Marek 9:43-44, Zj. 14:8-11, 20:10-15, 21:8 return

10. Přís. 5:15-23, Marek 7:18-23, Řím. 13:11-14, 6:12-13, Gal. 5:19-21, Ef. 4:17-19, Kol. 3:5-6, 1 Tes. 4:1-7, 1 Pet. 4:1-5, 1 Janův 2:15-17, Judův 3-13 return

11. Iz. 26:3, Mat. 4:4, Skutky 20:32, Řím. 10:17, 13:11-14, Ef. 5:15-20, 6:12-18, Kol. 3:12-17, 2 Tes. 2:11-13, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Janův 2:4-14 return

12. Skutky 5:29-31, 13:38-39, 26:13-18, Řím. 4:16-25, 5:8-21, Ef. 1:3-14, 2:4-9, Kol. 1:12-14 return

13. Mat. 5:17-48, 22:36-40, Lukáš 10:25-28, 16:16-17, Řím. 3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 Kor. 7:19, 9:19-21, Jakubův 2:8-12 return


Prayer footnotes:

1. Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 return

2. Mat. 26:63-64, 27:54, Lukáš 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4  return

3. Skutky 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Janův 1:7, Zj. 5:9  return

4. Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marek 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Skutky 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Lukáš 22:69, Skutky 2:25-36, Žid. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Janův 1:7, Zj. 1:5, 7:14 return

8. Mat. 26:28, Skutky 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14  return

9. Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 return

10. Žid. 11:6   return

11. Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 return

12. Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Skutky 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jakubův 1:22-25, Zj. 3:18 return