NEZÁVIĎ NÁSILNÍKOVI

by Tony Alamo

Přísloví 27:4b se ptá: „Ale kdo ostojí před závistí?“ Závist je podle slovníku „nespokojenost a nepřátelství  vůči výhodám, majetku, atd. někoho jiného; touha po něčem, co má někdo jiný, což je rovněž  chamtivost nebo žárlivost“.

Matouš 27:18 je místo, kde se dovídáme, že Pilát věděl o tom, že kněží vydali JEŽÍŠE ze ZÁVISTI. Kněží chtěli JEHO moc, JEHO autoritu. Chtěli být, podobně jako satan, ďábel, BOHEM. Jak řekl Satan v Izajáši 14:13-14: „Vstoupím do Nebe, nad hvězdy BOHA silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně  severní. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný NEJVYŠŠÍMU.“1

Jak může být někdo tak hloupý a závidět JEŽÍŠI, když to byl ON, kdo stvořil všechno na Nebi a na zemi?2 Musíme spoléhat POUZE na NĚJ, že nás spasí.3 Musíme spoléhat POUZE na NĚJ, že nás vzkřísí z mrtvých v poslední den, pokud je JEHO DUCH v nás.4 Musíme spoléhat VÝHRADNĚ na NĚJ, že sjednotí naše tělo s naším duchem, až budeme v Nebi. Musíme na NĚJ spoléhat ve všem.5

Skutky 1:1b-5 říkají: „O všech věcech, kteréž začal JEŽÍŠ i činiti i učiti, až do toho dne, v němž dav přikázaní apoštolům, kteréž byl skrze DUCHA SVATÉHO vyvolil, vzhůru vzat jest. Kterýmž i zjevoval SEBE samého živého po SVÉM umučení [ukřižování, smrti, pohřbu a vzkříšení] ve mnohých jistých důkazech, za čtyřidceti dnů ukazuje se jim, a mluvě o království BOŽÍM. A shromáždiv je, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení OTCOVA, o kterémž jste prý slyšeli ode MNE. Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete DUCHEM SVATÝM po nemnohých těchto dnech.“

„Ale přijmete moc DUCHA SVATÉHO, přicházejícího na vás, a budete MI svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země. 

A to pověděv, ani na to hledí, zhůru vyzdvižen jest, a oblak vzal JEJ od očí jejich. A když za NÍM v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva muži postavili se podlé nich v rouše bílém. A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do Nebe? Tento JEŽÍŠ, kterýž zhůru vzat jest od vás do Nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob JEHO jdoucího do Nebe. Tehdy navrátili se do Jeruzaléma, od hory, kteráž slove Olivetská, kteráž jest blízko od Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne sobotního [polovina dne; Sabat začíná, když slunce zajde v pátek a končí, když slunce zajde v sobotu6]“ (Skutky 1:8-12).

Bible nám říká o závistivém ďáblu, který si zde na zemi buduje násilnickou vládu v těchto posledních dnech, právě předtím, než se JEŽÍŠ vrátí zpět na tuto zemi.7 To je právě ta vláda, kterou zažíváte v dnešní době. Cítíte se utlačováni? Vidíte krutost, neférovost a útisk ze všech stran? To vše pochází od vrchního utiskovatele – násilníka, od ďábla.8

Ďábel ví, že má jen několik dalších hodin, aby mohl utlačovat lidi na této zemi. Zjevení 12:12b říká: „Běda těm, kteříž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má [dříve než budou on a všichni, kdo ho následují, vhozeni do Ohnivého Jezera a jezera, kde hoří síra, aby zde byli dnem a nocí bez ustání mučeni].“9

„I svržen [z Nebe] jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove Ďábel a Satanáš [svou církví, vládou a prostřednictvím médií], svodící všecken okršlek světa;  svržen jest [z Nebe] na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou. I slyšel jsem hlas veliký, řkoucí na Nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království BOHA našeho, a moc KRISTA JEHO; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před oblíčejem BOHA našeho dnem i nocí. Ale oni svítězili nad ním skrze krev BERÁNKA, a skrze SLOVO svědectví svého, a nemilovali životů svých až do smrti“ (Zjevení 12:9-11).

Prorok Daniel mluvil o ďáblově sektě v podobě světové vlády v Římě a médiích a popisoval tohoto násilníka slovy: „Šelma strašlivá a hrozná a velmi silná [aby utlačovala]; [Viděl jsem u viděních nočních] mající zuby železné veliké [podobné  trojhranům], kteráž zžírala a potírala, ostatek pak nohama svýma pošlapávala; a ta byla rozdílná ode všech šelm [světských království], kteréž byly před ní“ (Daniel 7:7). Dnešní šelma,  jednosvětová vláda, je úplně poslední světová vláda (Daniel 7:23). Příští království je BOŽÍ  království, které brzy nastane!10

Přísloví 3:31-32 říká: „Nechtěj záviděti muži násilníkovi, aniž zvoluj které cesty jeho. Nebo ohavností jest HOSPODINU převrácenec,  ale s upřímými tajemství JEHO.“

Ďábel nakonec pochopil, že pro něj nastane konečná. Jeho čas se naplnil. Poputuje se svými zlými anděly a všemi, kdo ho následují, do Ohnivého Jezera.11 A tak si v marné odplatě, v závistivé zuřivosti myslí, že svým pokusem změnit BOŽÍ ZÁKONY zraní BOHA.12 Potrat je v pořádku, říká. Vražda zrovna tak. Homosexualita je zrovna tak v pořádku a neodvažujte se na to nic namítat, nebo to nazve zločinem nenávisti. Ďáblova vláda rovněž říká, že křesťanství je pohoršlivé. BŮH je pohoršlivý? BŮH je zlo a zlo je dobro?13 Správně, Satane! Ďábel ví, že se jeho čas krátí. Krátí se také vám všem, kteří v něho věříte raději než v BOHA. Ďáblův údajný Nejvyšší soud říká, že lhát je v pořádku.14 Musíš na ně být pyšný, ďáble. Už to nebude dlouho trvat a budeš stát před PÁNEM JEŽÍŠEM a my, kdo jsme s NÍM, tě uvidíme, jak budeš uvržen na to nejhorší místo ve vesmíru.

Řekl jsi ve své závisti: „Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný NEJVYŠŠÍMU. A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy. Ti, kdož tě uzří, za tebou se ohlédati, a tebe spatřovati budou, říkajíce: To-liž jest ten muž, kterýž nepokojil zemi, a pohyboval královstvími, obracel jako v pustinu okršlek země, a města jeho bořil, vězňů svých nepropouštěl domů?“ (Izajáš 14:14-17).

Všechno, co člověk musí udělat, aby měl stejnou moc, jako má JEŽÍŠ, je jednoduše HO poslechnout.15 JEŽÍŠ říká, že co se týče lidskosti, ON je jako vy a já, s výjimkou toho, že ON byl počat z DUCHA SVATÉHO ve SVÉ panenské matce.16 ON říká v Janovi 14:10-12: „Nevěříš, že JÁ v OTCI a OTEC ve MNĚ jest? SLOVA, kteráž JÁ mluvím vám, SÁM od sebe nemluvím, ale OTEC ve MNĚ přebývaje, ONŤ činí skutky. Věřtež MI, že jsem JÁ v OTCI a OTEC ve MNĚ;  aneb aspoň pro ty samy skutky věřte MI. Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve MNE, skutky, kteréž JÁ činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude; nebo JÁ jdu k OTCI SVÉMU.“

Věříte těmto SLOVŮM OTCE v JEŽÍŠI? Židům 6:17-20 vám říká, proč musíte: „A takž BŮH, chtěje dostatečně ukázati dědicům zaslíbení [nám] neproměnitelnost rady své, vložil mezi to přísahu.  Abychom skrze ty dvě věci nepohnutelné, (v nichž NEMOŽNÉ jest, aby BŮH lhal), měli přepevné potěšení, my, kteříž jsme se utekli k obdržení předložené naděje.  Kterouž máme jako kotvu duše, i bezpečnou i pevnou, a vcházející až do vnitřku za oponu. Kdežto předchůdce pro nás všel JEŽÍŠ, jsa učiněn podlé řádu Melchisedechova nejvyšším knězem {biskupem} na věky.“

Takže to nemůže být lež! My, jako dědicové, sdílíme věčnost a moc s JEŽÍŠEM!17 Ďábel nechce s BOHEM – JEŽÍŠEM sdílet nic; on chce být šéf. To je rovněž nemožné! To znamená Ohnivé Jezero pro něj, jeho anděly a pro všechny ty, kteří ho následují. A co vy? Chcete Nebe nebo Peklo? Pokud chcete Nebe, potom se modlete tuto modlitbu:

Prayer

Můj Pane a můj Bože, smiluj se nad mou duší, nade mnou hříšníkem.1 Věřím, že JEŽÍŠ KRISTUS je SYN živého BOHA.2 Věřím, že zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech mých dřívějších hříchů.3 Věřím, že BŮH vzkřísil JEŽÍŠE z mrtvých mocí DUCHA SVATÉHO,4 a že sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto modlitbu.5 Otevírám bránu svého srdce a zvu TĚ do svého srdce, PANE JEŽÍŠI.6 Smyj všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví, kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.7 TY mě neodmítneš, PANE JEŽÍŠI; TY mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou duši. Vím to, protože TVÉ SLOVO, Bible, to říká.8 TVÉ SLOVO říká, že TY neodmítneš nikoho, tedy ani mne.9 Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že jsem spasen.10 Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI, že jsi spasil mou duši, a svůj vděk prokážu tím, že uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.11

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, úplné ponoření do vody ve jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.12 Potom studujte Bibli Kralickou a pro svůj prospěch a prospěch druhých dělejte, co říká.13

KRISTUS a BŮH OTEC ve vás nyní žijí prostřednictvím DUCHA SVATÉHO. Existuje způsob, jak do sebe můžete přijmoutvětší část božské přirozenosti BOHA. Čím více ve vás žije božská přirozenost BOHA, tím více se dokážete postavit proti pokušením, která tak snadno odvedla milióny křesťanů od spasení. Modlete se za křest v DUCHU SVATÉM. Chcete-li získat instrukce o tom, jak být pokřtěni v DUCHU SVATÉM a získat více svaté BOŽÍ přirozenosti, požádejte o naši literaturu nebo zavolejte. Protože bez svatosti nikdo neuzří BOHA (Židům 12:14).

PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se stát distributorem biblických tiskovin Pastora Tonyho Alama. Tiskoviny vám zašleme zdarma. Chcete-li získat více informací, zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail. Podělte se o tuto zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrádejte BOHA o JEHO desátky a dary. BŮH řekl: „Loupitiliž má člověk BOHA, že vy loupíte MNE? (Okrade člověk Boha, vy jste MNE oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že MNE loupíte, vy pokolení všecko [a celý tento svět]. Sneste všecky desátky [„desátek“ je 10% vašeho hrubého příjmu] do obilnice, aby byla potrava [duchovní pokrm] v domě MÉM [spasené duše], a zkuste MNE nyní v tom, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).


Czech Alamo Literature

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama.
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.
Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:

© Copyright duben 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno duben 2015


Poznámky:

1. Ezech. 28:12-19, 2 Tes. 2:3-10 return

2. Gen. kap. 1-2, 5:1-2, 6:7, Neh. 9:6, Žalmy 89:11-12, 148:1-6, Přís. 16:4, Iz. 40:25-28, 42:5, 45:8, 12, 18, Jer. 14:22, Jan 1:1-3, Ef. 3:9, Kol. 1:12-19, Žid. 1:1-2, Zj. 4:11, 10:6  return

3. Zach. 9:9-11, Jan 3:36, 5:24, Skutky 4:8-12, Řím. 1:16, Ef. 1:3-14, 1 Tes. 5:9, 2 Tim. 3:15, Žid. 9:28, 12:1-2, 1 Pet. 1:3-9 return

4. Řím. 6:3-11, 8:9-11, 1 Kor. 6:14, 15:47-52, 2 Kor. 4:6-14 return

5. 2 Paralip. 16:7-9, Žalm. 34:22, 62:5-8, Přís. 3:5-6, 29:25, 30:5, Jer. 17:5-8, 39:18, Pláč 3:21-26, Řím. 5:1-2 return

6. Gen. 1:5, Lev. 23:1-3, 32  return

7. Dan. 2:26-43, 7:7-8, 16-25, 8:16-25, Zj. kap. 13, 17:1-18  return

8. Iz. 14:9-20, Ezech. 28:12-19, Mat. 4:1, Lukáš 8:4-12, 13:11-16, Skutky 10:38, Ef. 6:11-12, 1 Pet. 5:8, Zj. 12:12 return

9. Zj. 14:9-11, 19:20, 20:10-15  return

10. Dan. 2:31-35, 40-44, 7:11-18, 21-27, Mat. 24:3-39, Zj. 11:15-18, 17:11-14, 19:11-16 return

11. Zj. 14:8-11, 19:19-20, 20:10-15 return

12. Dan. 7:23-25 return

13. Žalm 94:20, Iz. 5:20-24, Abak. 1:4 return

14. Časopis Hustler versus Falwell, 485 U.S. 46 (1988) return

15. Mat. 10:1, Marek 16:17-18, Lukáš 10:19, Jan 14:12-20, Skutky 1:8, 5:30-32, Řím. 1:3-5, 15:15-19, 2 Tim. 1:7 return

16. Iz. 7:14, kap. 53, Mat. 1:18-23, Lukáš 1:26-38, 2:21-40, Jan 1:14, Řím. 1:3-4, 8:3-4, Kol. 1:21-23, Žid. 2:14-18, 4:14-15, 10:5-14, 13:11-12 return

17. Řím. 4:8-25, 8:12-21, Gal. 3:26-29, 4:3-7, Ef. 1:3-19, Titus 3:4-7, Jakubův 2:5, 1 Pet. 3:7 return


Prayer footnotes:

1. Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 return

2. Mat. 26:63-64, 27:54, Lukáš 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4  return

3. Skutky 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Janův 1:7, Zj. 5:9  return

4. Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marek 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Skutky 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Lukáš 22:69, Skutky 2:25-36, Žid. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Janův 1:7, Zj. 1:5, 7:14 return

8. Mat. 26:28, Skutky 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14  return

9. Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 return

10. Žid. 11:6   return

11. Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 return

12. Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Skutky 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jakubův 1:22-25, Zj. 3:18 return