SODOMA A GOMORA

by Tony Alamo

Nedaleko Jericha v Izraeli je místo nazývané Sodoma a Gomora. 1 Pohlédnete-li na něho, nic Vás nenechá na pochybách o tom, že BŮH je BOHEM soudu!2 Můžete tady nasbírat žluté kousky síry a když je zapálíte, shoří. Naskýtá se zde ten nejhrozivější pohled, jaký kdy zažijete. Hory vypadají, jako by BŮH chvatem juda rozsekal vrcholky hor na velké kusy a potom SVOU obří pěstí vším mrštil na hromadu a pohřbil to pod solí, sírou a ohněm. Vezměte si žlutý kousek síry domů jako suvenýr. Vezměte si s sebou ještě jeden kus kamene navíc, abyste ho mohli dát do volební urny, až veřejnost řekne: „Hlasujme a uvidíme, zda je manželství mezi osobami stejného pohlaví v pořádku.“ Nikdy se nepřipojujte k davu a neříkejte, že BOŽÍ SLOVO není pravdivé! Bez BOŽÍHO SLOVA nedokážeme poznat, zda je něco správné či špatné nebo dobré či zlé!3

Celá tato oblast je rozpálenější než kterékoli jiné místo ve Svaté zemi. Je to rovněž ta nejmrtvější oblast. Nedaleko jsou rozlehlé hory soli.4 Nezáleží na tom, jak moc řeka Jordán teče a že vlévá svou sladkou vodu do Mrtvého moře, voda Mrtvého moře je mimořádně slaná a nikdy v sobě neudrží život a nebude produkovat ryby. Sesouvání hor činí z této oblasti velmi pustý kraj, poblíž hotelů se na zemi nachází obrovský kráter. Oblast se nazývá Engedi, což znamená „oko ovce“. Jsou zde tři velké hotely a deset menších, všechny mají bazén. Velký kráter a skutečná zkáza se nacházejí na zadní cestě směřující od Engedi do Beeršeby. Když se postavíte na okraj vrcholu kráteru, jasně uvidíte zkázu, sesutou horskou oblast Sodomy a Gomory. Za kráterem jsou hory s mraky a mlhou, které je zakrývají. Ticho a prázdnota vás tady poněkud znervózní. Je téměř nemožné dohlédnout na dno kráteru a ten je velmi široký.

Kolik je tady v zemi velkých kráterů — děr tak velikých, že rozdělily zemi — které vedly ke zničení a pohřbení Sodomy a Gomory? Musíme  sem zahrnout také Jericho, protože Sodoma je jen oblast v Jerichu. Při sestupu po horské cestě z Jeruzaléma do Jericha vám zaléhá v uších, jako byste přistávali s letadlem. Jericho, nacházející se daleko pod úrovní mořské hladiny, je nejnižším místem na celé zemi. To proto, že BŮH celou oblast totálně srazil dolů. ON z ní vytvořil nejnižší bod na zemi kvůli hříchu, kterého se zde lidé dopouštěli.5

Jericho, s výjimkou centra města, je téměř prázdné a je zde stěží jakýkoli život, protože země byla prokleta. Na člověka to působí smutně. Krajina je velmi drsná. Bez ohledu na to, kolikrát se lidé snažili zemi rozvinout, přivést do ní život a zábavu, země nad nimi vždy zvítězila a neprospívá.  Sami zde uvidíte různé jeskyně a domy, které byly zničeny. Žije zde jen pár lidí a většinou jsou to pastýři. Jejich životní styl je velmi drsný a krutý, protože země je krutáa jejich tváře vypadají tvrdějako skála.

Lidé až do dnešního dne sbírají sirnaté horniny, kterými BŮH zasypal tuto oblast. Berou si je jako suvenýry a snaží se je zapálit zápalkami. Vykradači hrobů a archeologové často navštěvují tyto oblasti kvůli rakvím a hrobům. Vykradači kopou v noci, hledají těla, nádoby, poháry, šperky a nábytek, které by mohli prodat dříve, než je najdou archeologové. Také se snaží vykopat zničené jeskyně a domy z hornin a síry.

Kdo se podívá na rozsah zkázy v této oblasti, nezůstane na pochybách o tom, že jde skutečně o BOŽÍ zkázu a potrestání tohoto kraje, protože celá izraelská země je zelená a kvetoucí kromě oblasti Sodomy a přilehlých vesnic. BŮH brzy znovu sešle SVOU zkázu na tuto zemi a na celý svět.6

V USA jsme nikdy nezažili zemětřesení, které by mělo větší rozsah než 9,2 stupňů Richterovy stupnice. Je snadné zjistit, že kdyby se BOŽÍ zkáza Sodomy a Gomory posuzovala podle dnešní Richterovy stupnice, bylo by to 25 stupňů nebo více. A to nebereme v úvahu oheň a síru valící se dolů vší silou na lidi kvůli jejich ohavným sexuálním praktikám jako jsou homosexualita a cizoložství.7

Celá oblast by měla sloužit jako svědectví všem lidem od BOHA, a to obzvláště těm zvrhlíkům, kteří praktikují homosexualitu a lesbismus. Potom, co to všechno vezmete na vědomí, pochopíte, že BŮH není vtipálek. To, co říká, myslí opravdu vážně.8 Je konec věků, takže nevtipkujte ani vy, až budete říkat BOHU tuto modlitbu:

Prayer

Můj Pane a můj Bože, smiluj se nad mou duší, nade mnou hříšníkem.1 Věřím, že JEŽÍŠ KRISTUS je SYN živého BOHA.2 Věřím, že zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech mých dřívějších hříchů.3 Věřím, že BŮH vzkřísil JEŽÍŠE z mrtvých mocí DUCHA SVATÉHO,4 a že sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto modlitbu.5 Otevírám bránu svého srdce a zvu TĚ do svého srdce, PANE JEŽÍŠI.6 Smyj všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví, kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.7 TY mě neodmítneš, PANE JEŽÍŠI; TY mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou duši. Vím to, protože TVÉ SLOVO, Bible, to říká.8 TVÉ SLOVO říká, že TY neodmítneš nikoho, tedy ani mne.9 Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že jsem spasen.10 Děkuji TI, PANE JEŽÍŠI, že jsi spasil mou duši, a svůj vděk prokážu tím, že uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.11

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, úplné ponoření do vody ve jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.12 Potom studujte Bibli Kralickou a pro svůj prospěch a prospěch druhých dělejte, co říká.13

KRISTUS a BŮH OTEC ve vás nyní žijí prostřednictvím DUCHA SVATÉHO. Existuje způsob, jak do sebe můžete přijmoutvětší část božské přirozenosti BOHA. Čím více ve vás žije božská přirozenost BOHA, tím více se dokážete postavit proti pokušením, která tak snadno odvedla milióny křesťanů od spasení. Modlete se za křest v DUCHU SVATÉM. Chcete-li získat instrukce o tom, jak být pokřtěni v DUCHU SVATÉM a získat více svaté BOŽÍ přirozenosti, požádejte o naši literaturu nebo zavolejte. Protože bez svatosti nikdo neuzří BOHA (Židům 12:14).

PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se stát distributorem biblických tiskovin Pastora Tonyho Alama. Tiskoviny vám zašleme zdarma. Chcete-li získat více informací, zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail. Podělte se o tuto zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrádejte BOHA o JEHO desátky a dary. BŮH řekl: „Loupitiliž má člověk BOHA, že vy loupíte MNE? (Okrade člověk Boha, vy jste MNE oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že MNE loupíte, vy pokolení všecko [a celý tento svět]. Sneste všecky desátky [„desátek“ je 10% vašeho hrubého příjmu] do obilnice, aby byla potrava [duchovní pokrm] v domě MÉM [spasené duše], a zkuste MNE nyní v tom, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. A přimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).


Czech Alamo Literature

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama.
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.
Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:

© Copyright únor 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno únor 2015


Poloha Sodomy a Gomory

Genesis 19:27-28 uvádí: „Vstav pak Abraham brzy ráno, pospíšil k místu tomu, kdež byl stál před Hospodinem.  A pohleděv k Sodomě a Gomoře, i na všecku zemi té roviny, uzřel, a aj, vystupoval dým z země té, jako dým z vápenice.“

Na začátku 80. let si biblický archeolog Ron Wyatt povšiml zvláštního vzezření některých „formací“, když míjel pobřeží Mrtvého moře. Jevily se mu jako městské hradby a budovy, jen měly bělavou barvu. Po mnoho let nepodnikl ohledně svého podezření vůbec nic, ale v roce 1989 Ron objevil něco, co ho přesvědčilo o tom, že tyto formace bělavé barvy nejsou pouze geologické útvary.

Více než geologické vrstvy

Ron objevil cestu, která byla protnutanějakým bělavým materiálem, a čerstvě odkrytý vnitřek materiálu odhalil vrstevnatý efekt. Ten se vlnil takovým způsobem, že bylo očividné, že jde o něco více než jen o geologické vrstvy.

Při prohledávání Bible kvůli klíčům vedoucímk jejich polozeobjevili Ron a jeho manželka Mary Nell odkazy v písmu, které zmiňují čtyři z měst, tvořící hranice Kenanejců:
„A bylo pomezí Kananejských od Sidonu, když jdeš k Gerar až do Gázy; a odtud když jdeš k Sodomě a Gomoře a Admu a Seboim až do Lázy“ (Genesis 10:19).

Bylo by divné, kdyby byla města Sodoma, Gomora, Adma a Sebójím vyjmenována jako pohraniční mezníky, pokud by se všechna nacházela na stejném místě při jižním cípu Mrtvého moře. Je logické, že se města nacházela v jisté vzdálenosti jedno od druhého, aby bylo nezbytné zahrnout každé z nich jako pohraniční mezník.

Ronova poloha míst, která našel, byla skutečně rozptýlena nad vzdálenost více než padesát a více mil. Jedno z nich bylo umístěno severně od Jericha, což bylo v dokonalé shodě s písmem, které naznačuje, že by se město Sebójím mělo nacházet severně od Mrtvého moře.

„Saul tedy a Jonata syn jeho, i lid, kterýž zůstával s nimi, byli v Gabaa Beniaminově, Filistinští pak leželi v Michmas. I vyšli zhoubcové z vojska Filistinského na tré rozdělení. Houf jeden obrátil se k cestě Ofra, k zemi Sual; A houf druhý obrátil se na cestu Betoron;  houf pak třetí pustil se cestou krajiny, kteráž patří k údolí Seboim na poušť“ (1 Samuelova 13:16-18).

Později v roce 1989 Ron a Mary Nell Wyattovi navštívili místo právě pod Masadou a nabrali vzorky bělavého materiálu, který se jim rozlámal v rukou a rozpadl se na částečky o konzistenci pudru. V té době Mary Nell skutečně objevila jednu ze sirných kapslí zapuštěnou do kusu udusaného popela. Nicméně se v té době nedošlo k žádnému závěru ohledně toho, co to je.

V říjnu 1990 se Ron Wyatt a Richard Rives do oblasti vrátili. Při průzkumu oblasti pod Masadou zjistili, že je zrovna po dešti. Jak putovali oblastí, Richard uviděl něco, co z určité vzdálenosti vypadalo jako otevřený prostor nebo jeskyně, a jak se k ní přibližovali, narazili na veliký kus popela, který zrovna spadl z vysoké vrstvy — pravděpodobně kvůli nedávnému dešti. Když se Ron zastavil, aby se na topodíval, uviděl uvnitř tohoto rozpadlého popela četné žlutavé kuličky, všechny obklopené červenavě-černým strupovitýmkruhem. Vyšťoural jednu ven a poznal, že je to síra. Při bližším zkoumání, a když nyní věděl, co má hledat, objevil, že naskrz všemi zbytky popela jsou zaoblené kuličky zapouzdřené síry.

Po objevení síry zahájila společnost Wyattův archeologický průzkum studii, aby zjistila, zda byla síra v této formě nalezena i někde jinde.  Ron a Mary Nell Wyattovi společně s Richardem Rivesem odešli do Institutu Smithsonian ve Washingtonu D.C. a zkoumali tamní rozmanité formy síry, ale žádná neměla formu zaoblených kuliček prachové síry. Navíc žádná z nich nebyla zapouzdřená. Institute Smithsonian přijmulžádost, aby se zkoumaly i jiné vzorky než jen ty vystavené.  Tato sbírka síry z celého světa se skládala z více než padesáti vzorků. Žádný z nich nevykazoval vlastnosti síry nalezené v blízkosti „měst na pláni“.

Ron Wyatt nebyl prvním člověkem, který objevil síru poblíž Mrtvého moře. Když se William Albright a Melvin Kyle vypravili hledat města Sodomu a Gomoru v roce 1924, také našli tyto kusy síry při jižním cípu Mrtvého moře.

„...v oblasti, na kterou pršela síra, se bude nacházet síra. No a je tady. Nasbírali jsme čistou síru, kusy jsou velké jako koneček mého palce. Je smíchaná se slínem hor na západní straně moře a nyní ji lze nalézt rozptýlenou podél mořského pobřeží i na východní straně, nějaké čtyři nebo pět mil od skalního převisu, který obsahuje geologickou vrstvu. Nějak se musela rozptýlit široko daleko po této pláni.“ (Explorations at Sodom - Průzkum u Sodomy, Dr. Melvin Kyle, 1928, strany 52-53)
Ani Melvin Kyle nebyl první, kdo zpozoroval pozůstatky popela. Další záznam o těchto městech pochází od Josephuse z jeho díla Válka židovská (Wars of the Jews), kniha IV, kapitola VIII:

„Nyní je tato země tak nešťastně vyprahlá, že nikdo nemá zájem sem přijít;... Kdysi krajina kvetoucí svými plodinami a bohatstvím ve městech, nyní však celá vyprahlá. Říká se, že byla spálená blesky pro bezbožnost obyvatel. Stopy božího ohně jsouještě znát a lze vidět náznaky(stíny) pěti měst,...

Josephusovo líčení dokonale popisuje, co lze vidět na těchto popelavých místech:

„...Nyní však celá vyprahlá.“
Zpráva o zničení Sodomy, Gomory a „celé pláně“ není pohádka. Je to historická událost, která se stala přesně tak, jak ji biblický text popisuje.
http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm


Poznámky:

1. Gen. 18:20-33, 19:1-29, Deut. 29:23   return

2. Gen. kap. 6-7, Num. 11:1, Deut. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Žalm 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Iz. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 24, Jer. 7:20, 10:10, 21:11-14, Pláč 4:11, Nah. 1:2-8, Mat. 25:31-46, 2 Kor. 5:10-11, Žid. 10:30-31, 2 Pet. 2:4-9, Judův 7, Zj. 14:9-11, 20:11-15  return

3. Ex. 20:1-7, Deut. 5:1-21, Joz. 1:8, Žalm 119:9, 104-105, 130, Přís. 6:23, Mal. 4:4, Jan 5:24, 8:31-32,12:48, 15:3, 2 Tim. 3:15-17, Jakubův 1:21-25, 2 Pet. 1:19 return

4. Gen. 19:24-26, Deut. 29:23, Iz. 13:19-22, Jer. 50:40, Pláč 4:6, Sof. 2:9   return

5. Gen. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Ezech. 16:49-50, Judův 7 return

6. Iz. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Ezech. 22:25-31, 24:6-14, kap. 38,  Jóel 1:13-15, Sof. 3:8, Mal. 4:1, Mat. 24:3-7, 21-22, 29-34, Lukáš 17:24-30, 2 Tes. 1:7-10, 2 Pet. 3:3-12, Zj. 6:15-17, 8:7-13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21  return

7. Gen. 19:4-13, Lev. 18:20, 22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, Soud. 19:22-28, 1 Královská 14:22-24, Řím. 1:18, 24-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Kor. 12:21, Gal. 5:19-21, Ef. 5:3-6, Kol. 3:5-7, 1 Tes. 4:3, 1 Tim. 1:9-10, Žid. 13:4, Judův 7, Zj. 2:21, 9:21, 22:15  return

8. Num. 23:19, 1 Sam. 15:29, Žalm 119:89, Přís. 19:21, Kaz. 3:14, Iz. 14:24, 40:8, Jer. 4:28, Ezech. 24:14, Dan. 4:35, Mat. 5:17-18 return


Prayer footnotes:

1. Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 return

2. Mat. 26:63-64, 27:54, Lukáš 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4  return

3. Skutky 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Janův 1:7, Zj. 5:9  return

4. Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marek 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Skutky 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Lukáš 22:69, Skutky 2:25-36, Žid. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Janův 1:7, Zj. 1:5, 7:14 return

8. Mat. 26:28, Skutky 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14  return

9. Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 return

10. Žid. 11:6   return

11. Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 return

12. Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Skutky 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jakubův 1:22-25, Zj. 3:18 return