ANG TANGING DAAN PALABAS

ni Tony Alamo

Ang binhi na sinabi ng DIOS kay Abraham na magbabasbas sa lahat ng bansa ay isang binhi na naglalaman ng buhay na walang hanggan (Genesis 12:3). Ang lahat ng binhi ay nagtataglay ng pansamantalang buhay, ngunit isang binhi lamang ang nagtataglay ng buhay na walang hanggan, at ang “binhi ay ang SALITA ng DIOS,” na si JESUS (Lucas 8:11).1 Si JESUS lamang ang nag-iisang binhi at siya rin ang naghahasik ng binhi, ang SALITA ng DIOS (Lucas 8:5-15). Tayong mga templo ng DIOS at Katawan ni JESUS, ang KANYANG Nobya, ay nasa atin si JESUS kasama ang AMA sa pananahan ng ESPIRITU na nabubuhay sa atin, kaya tayo sa pamamagitan ng ESPIRITU ay naging tagapaghasik din ng binhi ng buhay na walang hanggan, na muli ay si CRISTO, ang SALITA (Juan 4:36).2

Gayun din, tayo ang mga tinawag mula sa mundo, ang iglesia.3 Muli, ang binhi, si JESUS, ay ang SALITA ng DIOS. Tayo, ang mga banal, ang mga tinawag mula sa mundo, ang iglesia – lahat ng ito ay ang buhay, ang buhay na walang hanggan, ang binhi na nagtataglay ng imortalidad at, muli, ay ang SALITA ng DIOS, ang DIOS na naging laman at nanirahan sa atin, ang EMMANUEL, na ibig sabihin ay kasama natin ang DIOS (Mateo 1:23).

May mga hangal na nagsasabing, “Alam kong hindi ko binabasa ang Bibliya na nararapat kong gawin  sana,” iniisip nilang ang mga salitang ito ay anyo ng kababaang-loob at pagpapakumbaba, tapat na pangungumpisal, at makakalusot sila sa pangawit sa pamamagitan ng pagsassabi ng ganitong mga makuyad na bagay. Ngunit, ipinapahamak lamang nila ang kanilang mga sarili sa walang hanggan. Sapagkat “ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni CRISTO,” na muli ay ang binhi, ang tanging bagay na naglalaman ng buhay na walang hanggan (Mga Taga-Roma 10:17). Ang SALITA ay DIOS (Juan 1:1). Ang DIOS ay walang hanggan, kaya kung ang DIOS ay nananahan sa iyo sa kabanalan ng SALITA, hindi ka kailanman mamamatay, kung mananatili kang matatag hanggang sa wakas.4

Ang lahat ng nakikita natin sa mundo ay binuhay muli ng SALITA ng DIOS mula sa lupa, upang maliwanag nating makita ito, lalo na sa mga nakakakilala sa DIOS o nakakakilala sa KANYA noon pa man.

“Sapagka't ang poot ng DIOS ay nahahayag mula sa Langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan; Sapagka't ang nakikilala tungkol sa DIOS ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng DIOS sa kanila. Sapagka't ang mga bagay NIYANG hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa NIYA, maging ang walang hanggan NIYANG kapangyarihan at pagka-DIOS; upang sila'y walang madahilan: Sapagka't kahit kilala nila ang DIOS [dating Kristiano], SIYA'Y hindi niluwalhati nilang tulad sa DIOS, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng DIOS na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang.

“Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng DIOS sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng DIOS ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na SIYANG pinupuri magpakailan man. SIYA nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng DIOS sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali [matuwid].

“At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang DIOS, ibinigay sila ng DIOS sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala, mga mapanirang puri, mga napopoot sa DIOS, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, [hindi marunong magpatawad], mga walang habag: Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng DIOS [dahil sila ay minsang nailigtas], na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon” (Mga Taga-Roma 1:18-32).5

Ang mundo ay bumalik sa parehong uri ng mundo noong panahon ni Noe (Genesis 6:5-7, Mateo 24:37-44). Binago ng pag-iisip ng tao sa kasalukuyang panahon ang katotohanan ng DIOS at ginawang kasinungalingan (Mga Taga-Roma 1:21-25).6 Ang katotohanan ng DIOS ay SIYA ang natatanging binhi na naglalaman ng buhay na walang hanggan. Sila ay ngayong nagsasabi, halintulad ng sinabi nila nang panahon ni Noe, na ang katotohanan ng DIOS bilang tanging binhi na naglalaman ng buhay na walang hanggan ay isang kasinungalingan, at tinuturo nila sa ating mga kabataan ang mabaho, nakakasira, at nakakagalit na kabuktutan sa lahat ng paaralang pampubliko. Hindi pa sapat sa kanila ang pakikipag-asawa sa isa’t isa. Gusto nilang ituro sa ating mga kabataan na ang katotohanan ng DIOS ay kasinungalingan. Tinanggap nila ang mga espiritu ng mga demonio (homosekswal na demonyo), malalakas na demonyo na nagsasanhi para sambahin nila ang mga bagay na mahalay, kaya sila naglingkod sa nilikha nang higit pa sa Lumikha (Mga Taga-Roma 1:25). Sa dahilang ito, hinayaan sila ng DIOS. Sila ay pinaubaya ng DIOS sa karumihan, sa kanilang sariling karumihan, na gustong-gusto nila. Nakikita ng DIOS kung paano SIYA tinanggihan at ang KANYANG buhay na walang hanggan, at SIYA ay kanilang nilabanan, kaya ang DIOS ay hindi na nakikitungo sa kanila. Hinayaan sila ng DIOS sa kanilang mga kagustuhan, na kung saan ay karumihan! Hinayaan NIYA na gawin nila ang gusto nila - babae sa babae, lalaki sa lalaki, pagiging tomboy at homosekswalidad.
Gayunman, ang binhi ng DIOS, ang binhi ng DIOS para sa buhay na walang hanggan, ay hindi maninirahan sa maruming kaluluwa, sapagka’t pinapalitan nito ang katotohanan ng DIOS ng kasinungalingan!  Ang demonyo ng homosekswalidad ay malakas, ngunit si JESUS, ang nagtataglay ng binhi na walang hanggan, ay malayong mas makapangyarihan.7 Sinabihan tayo ng DIOS na labanan natin ang diablo, at siya ay lalayo sa atin (Santiago 4:7).8 Ngunit ang sabi ng pamahalaang pandaigdig ay gumagawa tayo ng kasuklam-suklam na krimen kapag tumutol tayo sa homosekswalidad.

Bago umakyat si JESUS pabalik sa Langit, pinagtagumpayan NIYA ang kamatayan, impiyerno, hukay, si Satanas, at lahat ng mga masasamang demonyo, ngunit kung sino man ang tumanggi sa buhay na walang hanggan ay magbabayad sa kanilang masamang desisyon.9 Sila ay magtatamo ng makatarungan na kabayarang Impiyerno at ang Lawa ng Apoy, sa walang hanggang pagdurusa. Ginagawa nila ito sa kanilang mga sarili tulad noong kapanahunan ni Noe (Lucas 17:26-30).

Nagiging uso na ang sumunod kay Satanas, na siyang nanlinlang sa buong mundo (Pahayag 12:9).10

Ang ginagawa ng media at ng gobyerno ay paggawa sa SALITA ng DIOS bilang isang kasuklam-suklam na krimen, ngunit ito lamang ang tanging buhay at mekanismo ng pagtakas mula sa habambuhay na paghihirap at pagdurusa sa Impiyerno at Lawa ng Apoy. Si JESUS at ang KANYANG mga tagasunod lamang ang kumakalinga sa iyong kaluluwa. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi ng espiritu ni Satanas. Hindi ka sa ganung paraan ipinanganak.  Pumasok man ang demonyo sa iyo noong ikaw ay musmos  pa lamang, ngunit si JESUS ay nagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga tao.11 SIYA ang BUHAY at buhay na mas masagana.12 “AKO'Y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito” (Juan 10:10).

Kung ipapakita ko sa iyo kung paano tumakas sa habambuhay na sumpa, maari na ang paniniwalang ito ay kasuklam-suklam na krimen. Ang buhay natin ay maikli, ngunit mahaba ang walang hanggan.13 Wala itong katapusan. Ang kaluluwa ng tao ay mabubuhay magpakailanman sa Langit o Impiyerno.14 Lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay binigyan ng karapatang pumili sa buhay o kamatayan, sa mabuti o masama, sa DIOS o kay Satanas.15 Kapag pumasok sa iyo ang ESPIRITU ng DIOS at nanatili SIYA sa iyo pagkatanggap mo sa KANYA, sa KANYANG SALITA araw-araw, ikaw ay magtataglay ng KANYANG buhay na lakas na nananahanan sa iyo kasama ang KANYANG kapangyarihan hanggang sa iyong pagpanaw. Gayunman, kailangang ibigay mo ang buong sigasig mo dito. Si Satanas ay hindi nakikipagbiruan sa iyo! Nais niyang mapunta ka sa Impiyerno at sa Lawa ng Apoy kasama siya.

Ang DIOS ay hindi rin nagbibiro. SIYA ay namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo, bumangon mula sa pagkamatay at umakyat sa Langit upang patunayan sa atin na SIYA ay DIOS, at SIYA ang may kapangyarihan upang iligtas tayo at muling buhayin sa huling araw.16

Ang pag-ibig ay hindi pagtatalik. Ang pag-ibig ay para tuparin ang mga utos ng DIOS (1 Juan 5:3).17 Kung sa iyong kagustuhan, ikaw ay mabubuhay. Sinabi ni JESUS na sinungaling ang taong nagsasabi na siya ay nakakakilala sa AKIN (mahal AKO) at hindi tinutupad ang AKING mga utos, at ang katotohanan ay wala sa kanya (1 Juan 2:4).  “At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang DIOS, ibinigay sila ng DIOS sa isang mahalay na pagiisip” (at sa kanilang mahalay na pamumuhay), na gawin ang mga bagay na gusto ni Satanas na gawin nila, at ang kanyang masamang espiritu na nasa kanilang loobin ay nag-uudyok sa kanila na lalong kahiligan ang gawaing ito (Mga Taga-Roma 1:28-32).
Hayaan ang mga mangmang  na maghari at mangasiwa sa mundo kasama ang ginto, kabuktutan, pulitika, at iba pang mga bagay, ngunit hayaan mo ang aking puso na magsama ng pag-ibig na hindi tumatanda. Tanggapin ang binhi ng buhay na walang hanggan. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi ng panalanging ito:

Aking Panginoon at aking Diyos, mahabag ka sa aking kaluluwang makasalanan.1 Naniniwala akong si Jesucristo ay Anak ng buhay na Diyos.2 Naniniwala akong Siya ay namatay sa krus at itinigis ang Kaniyang mahalagang dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan.3 Naniniwala akong si Jesus ay binuhay na muli ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu4 at sa kasalukuyan si Jesus ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos, pinakikinggan Niya ang pagamin ko sa aking mga kasalanan at ang panalanging ito.5 Binubuksan ko ang pinto ng aking puso, at iniimbitahan Kitang pumasok sa aking puso, Panginoong Jesus.6 Hugasan mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo na Iyong itinigis para sa akin sa krus ng Kalbaryo. 7 Hindi Mo ako itataboy, Panginoong Jesus; patatawarin Mo ang lahat ng aking mga kasalanan at ililigtas ang aking kaluluwa. Alam ko ito sapagkat ito ang sinasabi Mo sa Bibliya, ang Iyong Salita.8 Sinabi Mo na hindi Mo itataboy ang sino man, at kabilang ako sa mga iyon.9 Dahil dito, alam kong narinig Mo ako, at alam kong sinagot Mo ako, at alam ko ring ako ay naligtas.10 Pinasasalamatan Kita, Panginoong Jesus, sa pagligtas Mo sa aking kaluluwa, at ipakikita ko sa Iyo ang aking pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa Iyong utos at pag-iwas sa paggawa ng kasalanan.11

Ang KRISTO at DIYOS na AMA na ngayon ay naninirahan sa iyo sa pamamagitan ng BANAL NA ESPIRITU. May isang pamamaraan upang ikaw ay makatanggap ng mas buong bahagi ng banal na katangian ng DIYOS. Kapag mas banal ang katangian ng DIYOS na naninirahan sa iyo, mas maninindigan ka laban sa mga tuksong nakakapaglayo ng milyon-milyong Kristiyano sa kaligtasan. Ipanalangin ang bautismo sa BANAL na Espiritu. Para sa mga tagubilin sa kung paano tumanggap ng bautismo sa Banal na Espiritu at makatanggap ng marami pang banal na katangian ng DIYOS, humingi ng aming literatura or tumawag. Sapagka't kapag walang kabanalan, hindi makikita ng mga tao ang DIYOS (Hebreo 12:14)

Nais ng PANGINOON na ibahagi mo sa iba ang iyong kaligtasan (Marcos 16:15). Ikaw ay maaring maging tagapamahagi ng Ebanghelyong panitikan ni Pastor Tony Alamo. Padadalhan ka naming ng libreng panitikan. Tumawag o mag-email sa amin para sa karagdagang impormasyon. Ibahagi ang mensaheng ito sa ibang mga tao.

Pagkatapos ng kaligtasan, Sabi ni Hesus na mabinyagan, ganap na ilubog sa tubig sa ngalan ng AMA, at ng ANAK, at ng BANAL na ESPIRITU.12 Pag-aralan ng mabuti ang King James na Bersyong Bibliya, at gawin ang sinasabi nito hanggang sa araw ng iyong kamatayan.13 Nais ng PANGINOON na sabihin mo sa iba ang tungkol sa iyong kaligtasan (Marcos 16:15). Ikaw ay maaaring maging tagapalaganap ng Ebanghelyong panitikan ni Pastor Tony Alamo. Papadalhan ka namin ng literatura na walang bayad. Tumawag o mag-email sa amin sa karagdagang impormasyon. Ibahagi sa ibang tao ang mensaheng ito. Kung gusto mong iligtas ang mundo, tulad ng utos ni HESUS, huwag pagnakawan ang DIYOS ng KANYANG ikapu at mga pag-aalay. Sabi ng DIYOS, “Nanakawan baga ng tao ang DIYOS? Gayon ma'y ninanakaw ninyo AKO. Nguni't inyong sinasabi, sa ano KA namin ninakawan? Sa mga ikasangpung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagka't inyo AKONG ninakawan, sa makatuwid baga'y nitong buong bansa [at ang buong mundong ito]. Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi [ang isang ikapu ay ikasampung bahagi ng iyong kabuuang kita] sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain [Espiritwal na pagkain] sa AKING bahay [nailigtas na kaluluwa], at subukin ninyo AKO ngayon sa bagay na ito, sabi ng PANGINOON ng mga HUKBO, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng PANGINOON ng mga HUKBO. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad: sapagka't kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng PANGINOON ng mga HUKBO” (Malakias 3:8-12).


Tagalog Alamo Literature

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa mas maraming impormasyon o para sa ibang mga topiko ng panitikan na kawiwilian mo.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

24 oras na linya ng panalangin at impormasyon: (661) 252-5686
FAX (661) 252-4362

Naglalaan ang Pandaigdigang Kristiyanong Ministeryo ni Tony Alamo ng lugar na matitirahan kalakip ang lahat ng
mga kinakailangan sa buhaypara sa lahat ng mga nasa lokasyon namin sa U. S. na tunay na nagnanais maglingkod sa
PANGINOON ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas.

Ginaganap ang pananambahan bawat gabi tuwing 8 P.M. at tuwing Linggo sa 3 P.M. at 8 P.M. sa pook ng Simbahan sa Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, +1(661) 251-9424

May libreng serbisyong sasakyan galing at papunta sa kanto ng
Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA araw-araw sa 6:30 P.M., tuwing Linggo sa 1:30 P.M. at 6:30 P.M.

Nagaganap ang mga Pananambahan sa New York City tuwing Martes sa 8 P.M. at sa ibat-ibang lugar gabi-gabi.

Mangyaring tumawag para sa mas maraming impormasyon: +1(908) 937-5723.
MAY INIHAHAING PAGKAIN PAGKATAPOS NG BAWAT PANANAMBAHAN Humiling ng aklat ni Pastor Alamo, Ang Mesias, na nagpapakita kay CRISTO mula sa paglalantad ng Lumang Tipan sa mahigit 333 na hula.

Maging manggagawa sa pag-aani ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagiging tagapamahagi ng panitikan ni Pastor Alamo. Lahat ng aming panitikan at mga mensahe sa audio ay libre, kasama na ang pagpapadala. Kung may magtatangkang humingi ng bayad para sa mga ito, mangyaring tumawag sa +1(661) 252-5686 collect.

TINATAGLAY NG BABASAHING ITO ANG TOTOONG PLANO NG KALIGTASAN (Gawa 4:12).
HUWAG ITONG ITAPON, IPASA ITO SA IBA.

Hinihimok namin kayong nasa ibang bansa na isalin ang panitikan na ito sa inyong katutubong wika.
Kung inyo naman muling ipalalathala, mangyaring isama ang sumusunod na karapatang magpalathala at rehistrasyon:

© Karapatang magpalathala Nobyembre 2014 Lahat ng karapatan ay nakalaan Pastor ng Mundo Tony Alamo ® Nakarehistro Nobyembre 2014


footnotes:

1. Mateo 4:3-4, Juan 1:1, 14, 1 Juan 1:1-3, 5:11, Pahayag 19:13  return

2. Marcos 16:15-16, 1 Mga Taga-Corinto 1:21-24, 6:19, 2 Mga Taga-Corinto 5:17-21  return

3. Juan 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Mga Taga-Corinto 6:14-18, 1 Pedro 2:9 return

4. Mateo 4:4, 10:22, 24:13, Juan 5:24, 6:63, 11:26, Mga Gawa 14:22, Rom. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Santiago 5:10-11, 1 Juan 2:24-25 return

5. Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, Mga Hukom 19:22-28, 1 Mga Hari 14:24, 15:11-12, 2 Mga Hari 22:1-2, 23:7, Ezek. 16:49-50, Rom. 1:18-32, 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, Judas 7, Pahayag 22:14-15 return

6. 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 4:3-4, 2 Pedro 2:1-3 return

7. Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Mga Cronica 29:11-12, 2 Mga Cronica 20:6, Mga Awit 46:1, Isaias 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan. 4:35-37, Juan 10:29, Mga Gawa 17:24-26, Pahayag 1:12-18 return

8. Mateo 4:1-11, Rom. 12:9, Mga Taga-Efeso 4:27, 5:3-17, 1 Tes. 5:21-22 return

9. 1 Mga Cronica 28:9, Job 4:7-9, 21:14-20, Mga Kawikaan 1:22-32, 8:36, 10:25, Isaias 1:15-20, Dan. 12:2-3, Lucas 12:4-9, Juan 3:16-21, 36, Rom. 1:18, 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10, Judas 14-15, Pahayag 20:11-15, 21:8, 27 return

10. Mateo 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pedro 2:1-3, Pahayag 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23  return

11. Mateo 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Marcos 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, 16:9, Lucas 11:14  return

12. Juan 11:25-26, 14:6 return

13. 2 Sam. 14:14, 1 Mga Cronica 29:15, Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2, Mga Awit 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Ecc. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Isaias 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Santiago 1:10-11, 4:14, 1 Ped. 1:24 return

14. Isaias 66:24, Dan. 12:1-3, Mateo 25:31-46, Marcos 9:42-48, Juan 5:26-29, Rom. 2:1-16, Pahayag 14:9-11  return

15. Jos. 24:14-15, Eze. 18:19-32, 33:11, Joel 3:14, Mateo 16:24-27 return

16. Marcos kab. 16, Juan 11:25-26, Mga Gawa 2:29-33, 4:10-12, 1 Mga Taga-Corinto 15:3-22, 1 Pedro 1:3-5  return

17. Exo. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Jos. 22:5, Juan 14:15, 21, 15:10, 2 Juan 6 return


Prayer footnotes:

1. Awit 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Gawa 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Jn. 1:7, Pah. 5:9 return

4. Awit 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Gawa 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 return

5. Luc. 22:69, Gawa 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Cor. 3:16, Pah. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Pah. 1:5, 7:14 return

8. Mat. 26:28, Gawa 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 return

9. Mat. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Jn. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Pah. 7:14, 22:14 return

12. Mateo 28:18-20, Juan 3:5, Mga Gawa 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josue 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Santiago 1:22-25, Pahayag 3:18 return